Search form

Yoan ma Peba 4:44

44Yesu Tilenggyam yɨr ungata yɨt yindonj da, “Makwa ɨta yɨpa bageyamɨt rɨga wa pɨlke b'ɨsnawa yokateny tinajog tunggɨnd.”