Search form

Yoan ma Peba 4:45

45Ɨ re Galili tunggam rɨga Yerusalem taun wa wuwenonj Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam okatam, ton ademb de komkesa mɨle yɨr angto rɨna re Yesu amnɨkinonj onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd. Sɨ onggɨt penaemb re Yesu Galili eriya wa opendonj, Galili tunggam rɨgap Tin simesime yomno.