Search form

Yoan ma Peba 4:46

46Ɨ ket Yesu b'usaya Galili eriya wɨngɨrɨnd Kana tungg wa yikonj rɨkɨnd re Ton nyɨ ke ɨk yomnɨkonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kingɨmna ukoi wɨko rɨga yɨbnonj Kaparnaum taunɨnd, ɨ tina b'ɨga re kopa na yɨbnonj.