Search form

Yoan ma Peba 4:5

5Sɨ onggɨt penaemb Yesu yikonj de yɨpa taun wa Samariya eriya wɨngɨrɨnd, ogenaya da Sikar. Ɨ Sikar taun re wus nat yɨbnonj onggɨtyam goukɨpol ke rɨna re Yakob yokawonj ti b'ɨga Yosepɨm.