Search form

Yoan ma Peba 4:52

52Seg onggɨt ukoi wɨko rɨgat wɨn gatab ten arkisinonj da, “Rɨdenat kor b'ɨga b'ogɨl awɨm?” Sɨ ton ket tin wumɨr yomno da, “Sɨm nat juwarɨt tin yɨrarɨm sɨmana wan (1) kɨlok gatab.”