Search form

Yoan ma Peba 4:53

53Sɨ ti b'u kea ket wumɨr yokatonj da, “Onggɨtyam yɨpaina wɨn natemb Yesu ken yɨt nomnenyɨm da mor b'ɨga ke yilo yokas.” Seg ket ton dɨde komkesa rɨga Yesund gar ke utkunda ke yokato yepiya re tina metɨnd wekenonj.