Search form

Yoan ma Peba 4:9

9Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga maka Samariya tunggam rɨga kɨma b'inkɨndenento. Sɨ onggɨt penaemb ɨtomb Samariya tunggam kongga Yesund yomnonj da, “Man re Ju rɨga et, ɨ kon re Samariya tunggam kongga en. Sɨ rɨdede ma pae Man ken nɨgekisɨt onaya nyɨwɨm?”