Search form

Yoan ma Peba 5

Kopa Rɨga Ɨsakendam Betsaida Kipɨnd

1Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga waina diyamdiyam wɨn awonj, Yesu Yerusalem taun wa yikonj. 2Ɨ yɨpa jambea pɨla kip, Ibru yɨt ke ogenaya da Betsaida, yɨbnonj Yerusalem taun wɨngɨrɨnd de Mamoi B'ɨgarenapu Mora wusɨnd, ɨ demb de paib (5) dɨr kesa met wekenonj. 3Ɨ onggɨtyam dɨr kesa met wɨngɨr nat b'engabenga kopa kɨma rɨga bobo wekenonj pasɨnd opi re yɨrdɨdɨ rɨga, gomgom rɨga dɨde dɨmɨr kopa kɨma rɨga. [Ɨ ton onggɨt kipɨnd nyɨ ulugaya wɨn na yɨr yungaeneno. 4Mop nokɨp yɨpa aneru kea wɨn ke yikenenonj onggɨt kip wa, ɨ ket ton nyɨ yulugaenenonj. Sɨ nyɨ ulugaya kak ke yet ra naskajog nyɨ wa tɨsongg, ton ɨta tina kopa ke b'ɨtɨsakenj nanggamog kopa e re ti yɨbnau.] 5Ɨ ademb de yɨpa rɨga yɨbnonj yet re teti eit (38) kemag wɨngɨrɨnd kopand yɨbnenenonj. 6Ɨ re Yesu onggɨt rɨgand yɨr yongonj pasɨnd, Ton kea wumɨr awonj da ton re ma yɨpa kɨma kemag na kopand yɨbnenenonj. Sɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ma man singi et b'ɨsakendam?” 7Ɨ onggɨt kopa rɨgat Yesund mɨra yomnonj da, “Ukoyam! Kor awɨr e yete yɨm b'akawa rɨga nyɨ wa ken ɨsonggam nyɨ ulugaya wɨnɨnd. Sɨ kon ra ɨl b'angka netkenyɨn nyɨ wa menonɨm, yɨpa rɨgat ɨta nɨtɨsalngis de nyɨ wa menonɨm.” 8Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Onyite, ɨ ket moina dar yotokende dɨde ket menon yokate!” 9Seg odenja ket onggɨt rɨgat ket kopa ke b'ɨsakendonj. Ɨ ton ket tina dar yotokendonj dɨde ket menon yokatonj.

Ɨ onggɨtyam bibɨr re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr na. 10Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap onggɨt kopa ke b'ɨsakendi rɨgand yomno da, “Yu re meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr e. Sɨ ɨtemb re ma b'ogɨl omnɨka e ainy rɨnte re man moina dar yiyɨt.” 11Ajɨ ton ten mɨra amninonj da, “Onggɨt rɨgat yete re ken nɨsakenj, Tonɨt nomɨny da, ‘Moina dar yotokende dɨde menon yokate!’” 12Sɨ ton ket tin yerkito da, “Yetemb jɨ rɨga yete re men momɨny da, ‘Dar yotokende dɨde menon yokate!’” 13Ajɨ onggɨt kopa ke b'ɨsakendi rɨgat maka wumɨr awonj yete Ton jɨ rɨga. Mop nokɨp Yesu kea onggɨt pɨpmet ke ɨimonj Ju rɨga bobo map. 14Ɨ onggɨt kak ke ket Yesu tin yodaronj yɨnametɨnd, ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Man kea kopa ke b'ɨsakendi et. Sɨ goro kwa ngai negɨr mɨle tamnɨkinɨm, nokɨm da ɨdenat ket makwa nangga negɨrjog mɨle tawɨk mor pɨlɨnd.” 15Ɨ re onggɨtyam rɨgat yiwatonj Ju rɨga wa pɨlwa, ton kea ket ten wumɨr amninonj da, “Ɨtemb re rɨga Yesute yet re ken nɨsakenjɨm.” 16Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap Yesum pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena mɨle yomnɨko, nokɨp Yesu onggɨtyam mɨle yomnɨkonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat. 17Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kor B'u wɨko omnɨka nata yɨbnɨkeneny ngɨrpu yu, sɨ Koda kwa wɨko nata nɨbnenenyɨn.” 18Sɨ Yesu ma ɨna Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr owama gatab mɨle nena na yerbekonj, ajɨ daka kwa Ton Godɨnd Ti B'ujogɨm yogenayonj. Sɨ odede opurena kenaemb Tilenggyam God kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp tondon b'akatenonj. Sɨ onggɨt mop penaemb Ju rɨgap ma sobijog gar soro kɨma na nya oraka eyento Tin ongandam.

God ma Danda kɨma Rɨga Yesu

19Sɨ onggɨt penaemb Yesu ten mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. B'uɨt nangga mɨle im re amnɨkiny, toda kwa Ti B'ɨga ɨnsima mɨle tamnɨkiny. Sɨ onggɨt paemb rada B'ɨgat maka ra yɨr tanginy nanggamog mɨle rɨnsim re Ti B'u omnɨka eyeniny, B'ɨgat ma rɨrɨr e Tilenggyam nanggamog mɨle omnɨkam. 20Mop nokɨp B'uɨt ɨta Ti B'ɨgand singi yiyeny, sɨ Ton Ti B'ɨgand komkesa mɨle youyaukuriny nangga im re Ton amnɨkeniny. Ɨ ma onggɨtyam nena im youyaukuriny, ajɨ Ton kwa Ti B'ɨgam ukoijog mɨle im ouyaukuriny. Nokɨm da ɨdenat wɨn kɨd kesa tainindam. 21Mop nokɨp ɨja emb jɨ B'uɨt uj rɨga utnɨkeneniny dɨde yɨrkokar agoneneniny. Ɨ odede yɨpa wɨp kaim daka B'ɨgat rɨga wa yɨrkokar tagoneneniny yena ra Ton singi tamneniny okawam. 22Ɨ ɨja emb jɨ kwa B'u makwa yena ɨsagɨkam yomneny, ajɨ Ton komkesa ɨsagɨka mɨle yoramitonj Ti B'ɨgam pɨlnate. 23Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨgap onggɨt B'ɨgand ɨsnaenenyi odede wɨp rɨja im re ton Ti B'und yɨsnaenenyi. Yete re maka B'ɨgand yɨsnaeny, ton kwa ma ɨta yɨsnaeny Ti B'und yet re Tin yɨtmɨkitonj. 24Ɨ Kon kwa ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina yɨtkak tutkunj ɨ ra gar ke utkunda oramis Ti pɨlɨnd yet re Ken nɨtmɨkitonj, ton kea yokas dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Ɨ ton ma ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka okas dem, ajɨ ton kea uj ke opantonj yɨrkokar wa. 25Ɨ kwa Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ɨta yɨpa wɨn ik rɨdenat ra uj rɨgap Godɨmna B'ɨga ma nonykok utkundenyi, ɨ utkunda rɨga yilo im taukanj. Sɨ ɨtemb jɨ yu wɨn. 26Mop nokɨp B'u Ti pɨlnata yɨrkokar yowam, ɨ ket onggɨtyam yɨrkokar Ti B'ɨgam yokawonj Ti pɨlɨnd owamam odede rɨja e re Ti B'u yowam. 27Ɨ B'u kea Ti B'ɨgam yokawonj b'ɨsagɨka mɨle omnɨkam, mop nokɨp Ton re Rɨgamna B'ɨga e. 28Sɨ wɨn goro kɨd kesa taindam onggɨtyam gatab, mop nokɨp yɨpa wɨn ɨta ik dem, ra onggɨt wɨnɨnd gopmetɨnd rɨgap tutkundenyi dem Tina nonykok. 29Ɨ yepiya re b'ogɨl mɨle amnɨkento, ton topekanj dem ra utnyita mim yɨrkokar wa, ajɨ yepiya re negɨrjog mɨle amnɨkento, ton topekanj ra dem utnyita mim de negɨr ma b'ɨsagɨka okatam.

Yesum gatab Yɨr Ungata Yɨt

30“Ɨ Kon makwa rɨrɨr en Kolenggyam nanggamog mɨle omnɨkam. Sɨ Kon b'ɨsagɨka mɨle amnɨkeninyɨn ɨja ima rɨngma re Kon utkundenenyɨn Godɨm pɨlke. Sɨ Koina b'ɨsagɨka mɨle re negɨr kesa dɨmdɨmjog e, mop nokɨp Kon ma Koina singi mɨle e oraka yiyenyɨn ajɨ Tina singi mɨle e yet re Ken nɨtmɨkitonj. 31Ɨ ra Konjogɨt yɨr ungata yɨt tapureninyɨn Kor gatab, onggɨtyam Koina yɨr ungata yɨt re ma ɨmɨnjog e. 32Sɨ ɨta yɨpa b'enga rɨga yete re Kor gatabɨm yɨr ungata yɨt apureneniny. Ɨ Kon wumɨr en da onggɨtyam tina Kor gatab yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. 33Ɨ wɨn rɨga etmɨkurtondam Yoanɨm pɨlwa. Sɨ Yoan ket yɨr ungata yɨt yindenonj ɨmɨnjog yɨtkak gatab. 34Sɨ Kon maka yɨr ungata yɨt yokatenyɨn yɨpa rɨgam pɨlke. Ajɨ Kon onggɨtyam yɨt apureninyɨn re, nok mim da ɨdenat wɨn yɨrkokar okasya. 35Ɨ ɨtemb re rɨga Yoan re yɨpa lampa na rɨna re yɨmbenenonj dɨde b'anyoratenonj. Sɨ wɨn singi autondam sobijog ganggand onggɨtyam tina ngaya pɨtand ukoi sam omnɨkam. 36Sɨ Yoanɨmna yɨr ungata yɨt re ma ukoi e, ajɨ Kor ɨta yɨpa ukoijog yɨr ungata yɨt. Ɨ Kon ɨnsima wɨko amnɨkeninyɨn rɨna re Kor B'u nokainonj Kornɨm undwatam. Sɨ onggɨtyam Koina omnɨki wɨkopim Kor gatab yɨr ungata yɨt emjatenanj da Kor B'uɨt Ken nɨtmɨkitonj. 37Ɨ kwa B'u yet re Ken nɨtmɨkitonj, Tonɨtemb Kor gatab yɨr ungata yɨt yindonj. Ajɨ wɨn makwa ngai Tina nonykok yutkundonda, ɨ kwa wɨn maka Tina jɨ yɨr yongonda. 38Ɨ waina garɨnd awɨr e kwa B'uɨmna yɨtkak yɨbɨm, mop nokɨp wɨn makaya Ti pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisya yena re B'u yɨtmɨkitonj. 39Ɨ kwa wɨn b'obogɨl im yɨna peba b'auyaena wuwenyɨt, mop nokɨp wɨn nony aindam da wɨn onggɨtyam peba kaim dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yokatenya. Sɨ onggɨtyam yɨna pebapim Kor gatab yɨr ungata yɨt apurenanj. 40Ajɨ wɨn ma opima singi ainindam Kor pɨlwa menonɨm yɨrkokar okatam.

41“Ɨ Kon ma ɨta rɨga wa pɨlke esourena yokatenyɨn. 42Ajɨ Kon wanɨm wumɨr ainyɨn da wa awɨr e kwa yɨbɨm Godɨm singi mɨle waina garɨnd. 43Ɨ Kon netkond re Kor B'u ma nyɨ kɨma na, ajɨ wɨn ma ɨta Ken nokatenya. Rada yɨpa rɨga tinajog nyɨ kɨma ik, sɨ wɨn ɨta onggɨt rɨgand okasya. 44Wɨn opima walenggyam walenggyam esourena akatenenindam, ajɨ wɨn ma ɨta oraka yiyenya onggɨt b'ogɨl ɨnyomarena rɨnte re yɨpaina nena God, Ti pɨlke ik. Sɨ wɨn rɨdede e Kor pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya? 45Ɨ wɨn goro nony taininam da Kon wen opima b'ɨsagɨkam taramisinyɨn Kor B'u ma kot wa. Sɨ wɨn opima Mosem pɨlɨnd singi ainindam warɨm b'ogɨl ɨsma okatam. Ajɨ ɨtemb Mose tontemb wen kot wa taramkiny dem b'ɨsagɨkam. 46Ɨ ra wɨn Mosend gar ke utkunda ke okasya, wɨn kea Ken gar ke utkunda ke nokasya. Mop nokɨp ton gog yɨt peba erɨkinonj re Kor gatab na. 47Sɨ ra wɨn maka tina gog yɨt pebam pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya, sɨ rɨdede im wɨn Koina opureni yɨtkakɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya?”