Search form

Yoan ma Peba 5:10

10Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap onggɨt kopa ke b'ɨsakendi rɨgand yomno da, “Yu re meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr e. Sɨ ɨtemb re ma b'ogɨl omnɨka e ainy rɨnte re man moina dar yiyɨt.”