Search form

Yoan ma Peba 5:13

13Ajɨ onggɨt kopa ke b'ɨsakendi rɨgat maka wumɨr awonj yete Ton jɨ rɨga. Mop nokɨp Yesu kea onggɨt pɨpmet ke ɨimonj Ju rɨga bobo map.