Search form

Yoan ma Peba 5:14

14Ɨ onggɨt kak ke ket Yesu tin yodaronj yɨnametɨnd, ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Man kea kopa ke b'ɨsakendi et. Sɨ goro kwa ngai negɨr mɨle tamnɨkinɨm, nokɨm da ɨdenat ket makwa nangga negɨrjog mɨle tawɨk mor pɨlɨnd.”