Search form

Yoan ma Peba 5:16

16Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨgap Yesum pɨlɨnd negɨr kɨma b'ɨdgotnena mɨle yomnɨko, nokɨp Yesu onggɨtyam mɨle yomnɨkonj re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr nat.