Search form

Yoan ma Peba 5:17

17Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kor B'u wɨko omnɨka nata yɨbnɨkeneny ngɨrpu yu, sɨ Koda kwa wɨko nata nɨbnenenyɨn.”