Search form

Yoan ma Peba 5:18

18Sɨ Yesu ma ɨna Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr owama gatab mɨle nena na yerbekonj, ajɨ daka kwa Ton Godɨnd Ti B'ujogɨm yogenayonj. Sɨ odede opurena kenaemb Tilenggyam God kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp tondon b'akatenonj. Sɨ onggɨt mop penaemb Ju rɨgap ma sobijog gar soro kɨma na nya oraka eyento Tin ongandam.