Search form

Yoan ma Peba 5:20

20Mop nokɨp B'uɨt ɨta Ti B'ɨgand singi yiyeny, sɨ Ton Ti B'ɨgand komkesa mɨle youyaukuriny nangga im re Ton amnɨkeniny. Ɨ ma onggɨtyam nena im youyaukuriny, ajɨ Ton kwa Ti B'ɨgam ukoijog mɨle im ouyaukuriny. Nokɨm da ɨdenat wɨn kɨd kesa tainindam.