Search form

Yoan ma Peba 5:21

21Mop nokɨp ɨja emb jɨ B'uɨt uj rɨga utnɨkeneniny dɨde yɨrkokar agoneneniny. Ɨ odede yɨpa wɨp kaim daka B'ɨgat rɨga wa yɨrkokar tagoneneniny yena ra Ton singi tamneniny okawam.