Search form

Yoan ma Peba 5:23

23Nokɨm da ɨdenat komkesa rɨgap onggɨt B'ɨgand ɨsnaenenyi odede wɨp rɨja im re ton Ti B'und yɨsnaenenyi. Yete re maka B'ɨgand yɨsnaeny, ton kwa ma ɨta yɨsnaeny Ti B'und yet re Tin yɨtmɨkitonj.