Search form

Yoan ma Peba 5:24

24Ɨ Kon kwa ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra Koina yɨtkak tutkunj ɨ ra gar ke utkunda oramis Ti pɨlɨnd yet re Ken nɨtmɨkitonj, ton kea yokas dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Ɨ ton ma ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka okas dem, ajɨ ton kea uj ke opantonj yɨrkokar wa.