Search form

Yoan ma Peba 5:25

25Ɨ kwa Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Ɨta yɨpa wɨn ik rɨdenat ra uj rɨgap Godɨmna B'ɨga ma nonykok utkundenyi, ɨ utkunda rɨga yilo im taukanj. Sɨ ɨtemb jɨ yu wɨn.