Search form

Yoan ma Peba 5:26

26Mop nokɨp B'u Ti pɨlnata yɨrkokar yowam, ɨ ket onggɨtyam yɨrkokar Ti B'ɨgam yokawonj Ti pɨlɨnd owamam odede rɨja e re Ti B'u yowam.