Search form

Yoan ma Peba 5:28

28Sɨ wɨn goro kɨd kesa taindam onggɨtyam gatab, mop nokɨp yɨpa wɨn ɨta ik dem, ra onggɨt wɨnɨnd gopmetɨnd rɨgap tutkundenyi dem Tina nonykok.