Search form

Yoan ma Peba 5:29

29Ɨ yepiya re b'ogɨl mɨle amnɨkento, ton topekanj dem ra utnyita mim yɨrkokar wa, ajɨ yepiya re negɨrjog mɨle amnɨkento, ton topekanj ra dem utnyita mim de negɨr ma b'ɨsagɨka okatam.