Search form

Yoan ma Peba 5:31

31Ɨ ra Konjogɨt yɨr ungata yɨt tapureninyɨn Kor gatab, onggɨtyam Koina yɨr ungata yɨt re ma ɨmɨnjog e.