Search form

Yoan ma Peba 5:34

34Sɨ Kon maka yɨr ungata yɨt yokatenyɨn yɨpa rɨgam pɨlke. Ajɨ Kon onggɨtyam yɨt apureninyɨn re, nok mim da ɨdenat wɨn yɨrkokar okasya.