Search form

Yoan ma Peba 5:35

35Ɨ ɨtemb re rɨga Yoan re yɨpa lampa na rɨna re yɨmbenenonj dɨde b'anyoratenonj. Sɨ wɨn singi autondam sobijog ganggand onggɨtyam tina ngaya pɨtand ukoi sam omnɨkam.