Search form

Yoan ma Peba 5:36

36Sɨ Yoanɨmna yɨr ungata yɨt re ma ukoi e, ajɨ Kor ɨta yɨpa ukoijog yɨr ungata yɨt. Ɨ Kon ɨnsima wɨko amnɨkeninyɨn rɨna re Kor B'u nokainonj Kornɨm undwatam. Sɨ onggɨtyam Koina omnɨki wɨkopim Kor gatab yɨr ungata yɨt emjatenanj da Kor B'uɨt Ken nɨtmɨkitonj.