Search form

Yoan ma Peba 5:38

38Ɨ waina garɨnd awɨr e kwa B'uɨmna yɨtkak yɨbɨm, mop nokɨp wɨn makaya Ti pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisya yena re B'u yɨtmɨkitonj.