Search form

Yoan ma Peba 5:39

39Ɨ kwa wɨn b'obogɨl im yɨna peba b'auyaena wuwenyɨt, mop nokɨp wɨn nony aindam da wɨn onggɨtyam peba kaim dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yokatenya. Sɨ onggɨtyam yɨna pebapim Kor gatab yɨr ungata yɨt apurenanj.