Search form

Yoan ma Peba 5:44

44Wɨn opima walenggyam walenggyam esourena akatenenindam, ajɨ wɨn ma ɨta oraka yiyenya onggɨt b'ogɨl ɨnyomarena rɨnte re yɨpaina nena God, Ti pɨlke ik. Sɨ wɨn rɨdede e Kor pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya?