Search form

Yoan ma Peba 5:45

45Ɨ wɨn goro nony taininam da Kon wen opima b'ɨsagɨkam taramisinyɨn Kor B'u ma kot wa. Sɨ wɨn opima Mosem pɨlɨnd singi ainindam warɨm b'ogɨl ɨsma okatam. Ajɨ ɨtemb Mose tontemb wen kot wa taramkiny dem b'ɨsagɨkam.