Search form

Yoan ma Peba 5:46

46Ɨ ra wɨn Mosend gar ke utkunda ke okasya, wɨn kea Ken gar ke utkunda ke nokasya. Mop nokɨp ton gog yɨt peba erɨkinonj re Kor gatab na.