Search form

Yoan ma Peba 5:47

47Sɨ ra wɨn maka tina gog yɨt pebam pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya, sɨ rɨdede im wɨn Koina opureni yɨtkakɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisya?”