Search form

Yoan ma Peba 5:6

6Ɨ re Yesu onggɨt rɨgand yɨr yongonj pasɨnd, Ton kea wumɨr awonj da ton re ma yɨpa kɨma kemag na kopand yɨbnenenonj. Sɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ma man singi et b'ɨsakendam?”