Search form

Yoan ma Peba 5:7

7Ɨ onggɨt kopa rɨgat Yesund mɨra yomnonj da, “Ukoyam! Kor awɨr e yete yɨm b'akawa rɨga nyɨ wa ken ɨsonggam nyɨ ulugaya wɨnɨnd. Sɨ kon ra ɨl b'angka netkenyɨn nyɨ wa menonɨm, yɨpa rɨgat ɨta nɨtɨsalngis de nyɨ wa menonɨm.”