Search form

Yoan ma Peba 5:9

9Seg odenja ket onggɨt rɨgat ket kopa ke b'ɨsakendonj. Ɨ ton ket tina dar yotokendonj dɨde ket menon yokatonj.

Ɨ onggɨtyam bibɨr re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr na.