Search form

Yoan ma Peba 6:1

Paib Tausɨn (5,000) Rɨga Ongena Yɨt

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Ɨ onggɨt kak ke Yesu Galili sɨpa tab wa gɨga nya ɨjendonj. Ɨ Galili Sɨpam kwa yɨpa nyɨ re Tiberiya Sɨpa e.