Search form

Yoan ma Peba 6:13

13Seg ton kea owou komb yɨpand bobo amnɨkto rɨga wa pɨlke yepiya re onggɨtyam paib (5) sana nganja auto, sɨ ton re twelp (12) wat na yɨndangɨr amnɨkto.