Search form

Yoan ma Peba 6:17

17Ɨ demb de yɨpa gɨga yɨbnonj. Sɨ ton ket gɨga wa angurkɨto dɨde ket wuwonj sɨpa yɨpa tab wa de Kaparnaum wa. Re ket sɨbɨb awonj, ajɨ Yesu maka wanaka ten adarinonj.