Search form

Yoan ma Peba 6:2

2Sɨ jogjog rɨga bobop kea Yesund yɨmta yundoko, mop nokɨp ton kea kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr angto rɨna re Ton kopa rɨga wa pɨlɨnd amnɨkinonj.