Search form

Yoan ma Peba 6:22

Yɨrkokarɨm Owou Yesu

22Re Yesumna b'auyaena rɨgap onggɨt pɨpmet ke yiwato, rɨga bobo kea naska nata yɨr angto da yɨpaina nena gɨga na de yɨbnonj ɨ Yesu maka onggɨt gɨgand angitonj Tina b'auyaena rɨga kɨma, ajɨ Tina b'auyaena rɨga nenapiya yiwato. Ɨ ɨspari ke ket ton opimemb rɨga bobo omanda wekenonj onggɨt pɨpmetɨnd rɨkɨnd re Yesu ten angeninonj sɨpa yɨpa tabɨnd.