Search form

Yoan ma Peba 6:23

23Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda gɨga tuwonj Tiberiya ke, ɨ ket ibekurto onggɨt pɨpmet wusɨnd rɨkɨnd re rɨgap onggɨtyam sana auto rɨna re Yonggyam sɨteket yɨt yomnonj Godɨnd.