Search form

Yoan ma Peba 6:24

24Sɨ opimemb rɨga bobo yena re Yesu angeninonj, kea wumɨr aukɨto da Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga awɨr im de onggɨt pɨpmetɨnd. Sɨ ton ket gɨga wa angurkɨto rɨna re Tiberiya ke tuwonj, ɨ ket Kaparnaum wa wuwonj Yesund orakam.