Search form

Yoan ma Peba 6:26

26Sɨ Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wɨn Ken oraka niyenya re ma onggɨt pae da wɨn kea yɨr yongma kɨd kesa kɨma danda wɨko ajɨ onggɨt pae da wɨn kea sana auromam dɨde ket ngor aukɨromam.