Search form

Yoan ma Peba 6:30

30Sɨ ket ton Yesund yerkito da, “Sɨ man nangga kɨd kesa kɨma danda wɨko e omnɨket, nokɨm da ɨdenat sɨn yɨr ongu dɨde ket gar ke utkunda ke motkasu? Sɨ man nangga wɨko e omnɨket?