Search form

Yoan ma Peba 6:35

35Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kontemb yɨrkokarɨm owou. Sɨ yet ra Kor pɨlwa ikeny, ton ma ɨta ket owoupand ɨbɨm. Ɨ yet ra Kor pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, ton ita wɨnɨnd ma ɨta nyɨpa ɨbɨm.