Search form

Yoan ma Peba 6:39

39Sɨ ɨtemb jɨ Tina singi yet re Ken nɨtmɨkitonj da Kon goro kwa ngai yɨpa rɨga yedamkitawɨn komkesa rɨga wa wɨngɨrɨnd rɨna re Kor B'u nokainonj. Ajɨ Kon b'ogla ten rutnɨkinɨn dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa kikitum bibɨrɨnd.