Search form

Yoan ma Peba 6:40

40Mop nokɨp ɨntemb jɨ Kor B'uɨmna singi da komkesa rɨga yepiya ra B'ɨgand yɨr ongi dɨde gar ke utkunda oramis Ti pɨlɨnd, ton b'ogla dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar yakate. Sɨ Kon opima ten tutnɨkinyɨn dem kikitum bibɨrɨnd.”