Search form

Yoan ma Peba 6:44

44Sɨ makwa ngai yɨpa rɨga rɨrɨr e Kor pɨlwa ik, ajɨ ɨnta ra Kor B'u Kor wus wa yii yet re Ken nɨtmɨkitonj. Ɨ Kon kwa daka ɨta tin utnyisɨn dem kikitum bibɨrɨnd.