Search form

Yoan ma Peba 6:45

45Sɨ bageyam waina peband ɨja imemb jɨ ɨrɨki wekeny da, ‘Komkesa rɨga b'atouyaenanj Godɨm pɨlkaim.’ Sɨ komkesa rɨga yepiya ra B'und yɨt utkundenyi dɨde b'atouyaenanj Ti pɨlke, ton opima Kor pɨlwa tuweny.