Search form

Yoan ma Peba 6:5

5Ɨ re Yesu yɨr b'ɨskonj, Ton kea yɨr anginonj jogjog rɨga bobo menonɨnd Ti pɨlwa. Sɨ Yesu Pilipɨnd yerkitonj da, “Rokasim men owou temjindam onggɨt rɨga bobo ongenam?”